Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Per 18 oktober 2021

 

Reiki Tempel (Simon Tempelman), gevestigd aan de Johannes Vermeerhage 33, 3437 NM Nieuwegein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reiki Tempel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Reiki Tempel en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Reiki Tempel verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Indien van toepassing: inhoudelijke verslaglegging van de behandelingen of consulten

 

Reiki Tempel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling en het volgens de eisen van de belastingdienst voeren van mijn administratie. Hiertoe bewaar ik jouw voor- en achternaam en adres op mijn beveiligde computer.
 • Om de begeleiding/behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Intakegegevens en aantekeningen van behandelingen en consulten bewaar ik online. Onlinegegevens zijn alleen voor mij toegankelijk via een wachtwoord. 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 • Om jou via e-mail op de hoogte te brengen van diensten en ook als daar wijzigingen in plaatsvinden. Ook het verzenden van een nieuwsbrief hoort daarbij.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Reiki Tempel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Reiki Tempel gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Jouwweb voor de website
 • Gmail en Webmail van Jouwweb voor e-mailverkeer
 • Office voor Windows voor het maken van facturen
 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven

 

Voor het goed functioneren van de website www.reikitempel.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor analytische doeleinden plaatst Google analytics cookies die door mij niet te herleiden zijn tot persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 

Reiki Tempel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

 • Zakelijke relatiegegevens bewaar ik 7 jaar omdat de belastingdienst dit eist
 • Contactgegevens bewaar ik 7 jaar t.b.v. direct contact en de nieuwsbrief
 • Persoonsgegevens in het kader van behandeling bewaar ik 15 jaar, zoals dat volgens de Wet op de Behandelovereenkomst is vereist

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Je gegevens zal ik uitsluitend delen met derden als jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of als dat volgens de wet verplicht is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht heeft Reiki Tempel verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reiki Tempel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reiki Tempel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reikitempel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Reiki Tempel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Reiki Tempel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reikitempel.nl.